***ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนารายได้***

  บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3)
  บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2559-2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง (ภ.ด.ส.1)
  ประกาศแบบบญัชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง (ภ.ด.ส.1)
  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
 

หน้าที่   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7