***ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนารายได้***

  ประกาศ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันต้องเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๕๙ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์(ภ.ร.ด.๒) ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำไปยื่นแบบเสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย(ภ.ป.๑) ประจำปี ๒๕๕๙
  ประกาศ การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๙
  ประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปี ๒๕๕๙
  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘
  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘
  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘
  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘
  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘
  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘
  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘
  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘
  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗
  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗
  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗
  คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยภาษีป้าย
  คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าพนักงานปฏิบัติปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษีเพื่อปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง
  แบบรายงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  ขั้นตอนการให้บริการการจัดเก็บภาษีป้าย
  ขั้นตอนการให้บริการการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  ขั้นตอนการให้บริการการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน