***ข่าวกิจการสภา***

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป(2565)
  บันทึกรายงานการประชุมสภา ทต.เวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
  หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์การรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
  หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
 

หน้าที่   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48