***ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านส่ิงแวดล้อม***

  ประกาศ เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
  ปลูกป่าด้วยใจเรา บรรเทาโลกร้อน
  ใช้น้ำอย่างไรให้ประหยัดคุ้มค่า และเป็นการอนุรักษ์พลังงาน?
  การทำเสวียน ลดการเผาในที่โล่งแจ้งและการจัดการขยะอินทรีย์
  ปรากฏการณ์เอลนีโญ
  ความรู้เรื่องฟางข้าว
  คู่มือประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๙
  คู่มือวิชาการเรื่อง ระบบการจัดการเหตุรำคาญ
  คู่มือการพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
  คู่มือประชาชนเพื่อการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน
  คู่มือการประเมินเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๘
  ขยะและการจัดการขยะด้วย 3R
  โครงการประปาภูเขา
  ใส่ใจสิ่งแวดล้อมสักนิดโปรดช่วยกันติดตั้งบ่อดักไขมัน
  สายพันธ์หญ้าแฝดในการอนุรักษ์ดินและน้ำ
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ติดต่อสอบถาม..
409 หมู่ที 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053-646569 ,053-646393