***ข่าวงานบริหารงานบุคคล***

  วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานเทศบาล
  ประกาศ การกำหนดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และครูในแผนอัตรากำลัง 3 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
  ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
  ประกาศ ยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
  แผนพัฒนาบุคลากรปี 61-63
  ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561
  ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น
  ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
  ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ประกาศ ผลการเข้ารับการสรรหาและการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรได้ในตำแหน่งพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลืองานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนังงานจ้าง และ สถานที่สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ครั้งที่ 1)
  ประกาศ เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ(ช่วยปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม)
  ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
  ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ครู)
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในสังกัดเทสบาลตำบลเวียงพางคำ ครั้งที่ 6/2559
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในสังกัดเทสบาลตำบลเวียงพางคำ ครั้งที่ 5/2559
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในสังกัดเทสบาลตำบลเวียงพางคำ ครั้งที่ 4/2559
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในสังกัดเทสบาลตำบลเวียงพางคำ ครั้งที่ 2/2559
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในสังกัดเทสบาลตำบลเวียงพางคำ ครั้งที่ 1/2559
  ประกาศ ผลการเข้ารับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรได้ในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงปบระมาณ 2559
  ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙(ครั้งที่ ๑)