***หนังสือแจ้งเวียนภายใน***

  แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปี ๒๕๖๐
  รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพางคำปี ๒๕๕๘
  รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพางคำปี๒๕๕๗
  ยุทธศาสตร์ที่ 5
  ยุทธศาสตร์ที่ 6
  ยุทธศาสตร์ที่ 4
  ยุทธศาสตร์ที่ 3
  ยุทธศาสตร์ที่ 2
  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  แบบตอบรับศูนย์บริการร่วม
  คู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียน
  แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
  คู่มือ การใช้ระบบ WPK Internet Authentication (เริ่มต้นใช้งาน ๒ มกราคม ๒๕๕๗)
  การเปลี่ยนเมนูภาษาอังกฤษเป็นไทย Microsoft Office 2010
  แบบตรวจมาตราฐานประจำปี ๒๕๕๖ ด้านบริการสาธารณะ
  แบบตรวจมาตราฐานประจำปี ๒๕๕๖ ด้านบริหารการเงินและการคลัง
  แบบตรวจมาตราฐานประจำปี ๒๕๕๖ ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
  แบบตรวจมาตราฐานประจำปี ๒๕๕๖ ด้านบริหารจัดการ
  แบบใบสมัครประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(โลโก้)เวียงพางคำยุคใหม่ ถูกใจประชาชน
  แบบเสนอญัตติ
  ภารกิจการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในส่วนของการจัดการเลือกตั้ง
  * การแจ้งการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถและแบบเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
  แบบบันทึกการใช้รถ
  แบบเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ติดต่อสอบถาม..
409 หมู่ที 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053-646569 ,053-646393