***คุณธรรมและความโปร่งใส่องค์กร***

  โครงการพัฒนผู้นำคุณธรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การบริหารที่โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กรผ่านระบบธรรมาภิบาลออนไลน์ ประจำปี พ.ศ.2564
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ รอบ 12 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
 

หน้าที่   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10