***กองทุนสวัสดิการชุมชนทต.เวียงพางคำ***

  หนังสือมอบอำนาจ
  ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ขอรับความช่วยเหลือตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ประจำปี 2563
  แจ้งประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562
  แจ้งให้มาแสดงตนเพื่อยืนยันการรับสิทธิเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2562
 

หน้าที่   1 | 2